Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A ZEN Energy Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett, hogy ügyfelei, partnerei (a továbbiakban: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, ennek megfelelően a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Adatkezelő megnevezése: ZEN Energy Kft.

Adatkezelő képviselője: Cserey-Horváth Dóra ügyvezető

Székhelye: 2112, Veresegyház, Mandula u. 9.

Telefonszáma: 06-20-487-9060

E-mail címe: info@zenenergy.hu

Vállaljuk, hogy a weboldal üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az Ön által igényelt szolgáltatások, termékek és információk átadására, a velünk kötött szerződés végrehajtására, honlapjaink és alkalmazásaink üzemeltetéséhez, valamint adminisztratív célokra felhasználjuk és kezeljük az adatait.

Adatkezelésünk célja: ügyfél, szállító menedzsment, szerződés előkészítés, szerződéses, üzleti kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre: ügyfél, szállító képviselők és kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe

Kezelt adatok jogalapja: az adatkezelés szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, megszűnéséhez szükséges. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett egyik fél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezelés időtartama az érintett személyes adatainak feltüntetésekor kezdődik és a kapcsolattartó természetes személy adatainak megváltoztatásáig, vagy ügyfélkapcsolat fennállásáig, illetve az abból eredő polgári jogi igények érvényesítésének határidejéig tart. Szerződés esetén a számvitelről szóló törvény alapján a keletkezéstől számított 8 évig tart.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadása a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez, kapcsolattartáshoz szükséges, amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor nem lehetséges a szerződés megkötése és az üzleti kapcsolattartás.

Adatfeldolgozóink

Az informatikai rendszer üzemeltetője:

 

Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (székhelye: 1097, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14)

Weboldalunk sütit használ, melyről részletes tájékoztatót olvashat a cookiek beállításai menüpont alatt.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A cookie-k használatát véglegesen deaktiválhatja a következő hivatkozásra kattintva, valamint a mellékelt plug-in telepítésével: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat www.aboutcookies.org.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

Adatbiztonság megvalósítása

Megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakítunk ki annak érdekében, hogy biztosítsuk a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A ZEN Energy Kft.

 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
 • az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
 • a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Érintetti jogok

Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban:

 • hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz: kezelt adatok köre, kezelés célja, módja, ideje, automatizált döntéshozatallal, adatátadással vagy továbbítással kapcsolatos tájékoztatás, jogok és jogorvoslati lehetőségek
 • helyesbítést kérhet: pontatlan, vagy hiányos adatok esetén
 • kérheti az adatai törlését: ha Ön szerint az adatkezelési cél teljesült, vagy Ön tiltakozik és törlést kér jogos érdekből folyó adatkezelés ellen, Ön szerint jogellenes adatkezelésnél, vagy ha Ön szerint jogszabály alapján törölni kell az adatokat
 • kérheti az adatok kezelésének korlátozását: pontatlan, jogellenes, szükségtelen, illetve az adatrögzítési célt túllépő adatkezelésnél,
 • tiltakozhat az adatok kezelése ellen: ha azok kezelése jogos érdek alapján történik.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400., illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is. A felügyeleti hatóság döntésével vagy annak hiányával szemben Ön bírósági jogorvoslatra jogosult.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult.

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelően kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt.